top of page

多用途室 Room 5

  • 1 小
  • 80 Hong Kong dollars
  • 土瓜灣美華工業中心B座9樓9室

服務說明

原價:每小時$80 歡迎預先訂購優惠套票


連絡人詳細資料

+852 51114115

info@recitalmac.com

94號 To Kwa Wan Rd, Ma Tau Kok, Hong Kong


bottom of page